آیا صلوات فرستادن ما باعث رفعت مقام خاندان پیامبر می‌شود؟

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

آیا صلوات فرستادن ما باعث رفعت مقام خاندان پیامبر می‌شود؟ 

گزیده شرح اصول کافی ـ درس 191

 

آیا صلوات فرستادن ما باعث رفعت مقام خاندان پیامبر می‌شود؟

بسیار جاهلانه است که کسی گمان کند معلول بر علت خود و سایه بر صاحب سایه تأثیر می‌گذارد!

 

صوت