«رحمن» و «رحیم»؛ تصور رحمتی بیشتر از آن امکان‌پذیر نیست

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

«رحمن» و «رحیم»؛ تصور رحمتی بیشتر از آن امکان‌پذیر نیست

گزیده شرح اصول کافی ـ درس 194

اسمای «رحمن» و «رحیم» مبالغه در رحمتند، یعنی امکان بلوغ آن به جایی که ذهن و فهم کسی هم درک نمی‌کند، وجود دارد

حد مبالغه رحمت در رحمن و رحیم تا کجاست؟ مبالغه حقیقی است، نه زیاده‌روی، به‌گونه‌ای که تصور رحمتی بیشتر از آن امکان‌پذیر نیست

 

صوت