تفاوت سیر انسان کامل و مکمَّل

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

تفاوت سیر انسان کامل و مکمَّل

گزیده شرح اصول کافی ـ درس 191

تمام اسمای خدای متعال اعظم هستند، ولی در عین حال نسبت به همدیگر دارای تقدم و تأخر هستند

تمام اسمای خدای متعال اعظم‌اند اگر به غیر اسماء مقایسه شوند و تمام اسماء عظیمند اگر با اسم اعظم مقایسه شوند و تمام اسماء نسبت به خدای متعال نه فقط اعظم نیستند بلکه عظیم هم نیستند. اما وقتی با یکدیگر مقایسه شوند، برخی اعظم‌اند و برخی عظیم

اشاره به یکی از معانی دعای شریف سحر امام محمد باقر صلوات الله و سلامه علیه

انسان کامل در هر نفس کشیدنی سیر الی الحق، فی الحق، بالحق و الی الخلق را طی می‌کند، در هر نفس حرکتی دارد که کل عالم هستی را طی می‌کند؛ در هر آنی معراج دارد و از عالم اسفل به اعلی درجه وجود که دنی فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی است می‌رود و در همین آن بازمی‌گردد

تفاوت سیر انسان کامل و مکمَّل

 

صوت