عوالم جزئی وجود بی‌نهایت است

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

عوالم جزئی وجود بی‌نهایت است

گزیده شرح اصول کافی ـ درس 194

عوالم جزئی وجود بی‌نهایت است؛ تک تک افراد انسان در همین جهان طبیعت خود یک عالم هستند که اگر هویت و حقیقت هر یک از این افراد آشکار شود و حجاب از وجود آن‌ها برطرف شود، با عوالم کلی وجود برابری می‌کنند

همچنین درون هر انسان نیز عوالم بی‌شمار و نامتناهی است؛ قوای ادراکی و احساس انسان هر کدام یک عالم است

تمام اسماء و صفات خدای متعال و لوازم آن‌ها و تمام ظهورات و کمالات و تعینات اسماء و صفات خدای متعال در وجود خود داریم، اگر توانایی تماشای این‌ها را داشته باشیم، فرصت نخواهیم کرد ساخته‌های دست خویش را تماشا کنیم

 

صوت