بنده جز بندگی کار دیگر ندارد

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

بنده جز بندگی کار دیگر ندارد

گزیده شرح اصول کافی ـ درس 198

? عبادت شرعی باید نواقص عبادت تکوینی را تکمیل کند؛

? به تعبیر دقیق‌تر، ممکن است انسان در عبادت‌های تکوینی دچار غفلت شود، عبادت تشریعی باید این غفلت را از بین ببرد

? بنده جز بندگی کار دیگر ندارد و نمی‌تواند انجام بدهد و انجام هم نمی‌دهد

 

صوت