کل عالم هستی از ازل تا به ابد پیوسته در حال عبادت خدای متعال هستند

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

کل عالم هستی از ازل تا به ابد پیوسته در حال عبادت خدای متعال هستند

گزیده شرح اصول کافی ـ درس 199

همچنان که افعال خدای متعال پیوسته در ذکر و حمد و ستایش خدای متعال هستند، اسماء و صفات خدای متعال هم از حیثیت متعین بودن ـ که از این حیثیت نوعی غیریت در آن‌ها وجود دارد ـ ذاکر و حامد هستند

افضل و اتم درجات عبادت عبارت است از عبادتی که از عبد محض صادر می‌شود؛ عبد محض آن است که هیچ‌گونه غیریتی نداشته باشد ولی در عین حال فاقد عینیت هم باشد

از حیث عبادت تکوینی  و حقیقی که ریشه در عبودیت دارد ـ نه از حیث رعایت مقررات و انضباط‌ها و محدودیت‌هایی که مربوط به مزاحمت‌ها و ممانعت‌های جهان طبیعت است ـ کل عالم هستی از ازل تا به ابد پیوسته در حال عبادت خدای متعال هستند.

ثانیاً این عبادت ازلی و ابدی که یک آن متوقف نمی‌شود، آثار ویژه استکمالی، تفصیلی و اشتدادی دارد که با هیچ عبادتی قابل مقایسه نیست

 

صوت