زندگی دینی مبتنی بر حسن ظن است

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

زندگی دینی مبتنی بر حسن ظن است

گزیده شرح اصول کافی ـ درس 30

? ضرورت پرهیز از ایجاد سوء ظن و بدبینی اجتماعی

? اولین اثر بدبینی اجتماعی این است که تعالیم دینی مورد تردید قرار می‌گیرد

? هرچه از نقص‌ها و گناهان دیگران بی اطلاع باشیم، به سلامت نفس نزدیک‌تریم

 

صوت