(6) دعا در نفس داعی قابلیت خاصِ خاص ایجاد می‌کند

حسینی شاهرودی

 

 

صوت

 

فیلم قسمت اول (دریافت)

 

فیلم قسمت دوم (دریافت)

 

فیلم قسمت سوم (دریافت)

 

فیلم قسمت چهارم (دریافت)

 

فیلم قسمت پنجم (دریافت)