(8) تأثیر مکان و نوع دعا در اجابت دعا

حسینی شاهرودی، ماه رمضان، دعا

 

 

صوت

 

فیلم قسمت اول (دریافت)

 

فیلم قسمت دوم (دریافت)

 

فیلم قسمت سوم (دریافت)

 

فیلم قسمت چهارم (دریافت)