(10) فاعلیت و قابلیت همه مستند به خداست

 حسینی شاهرودی

صوت

 

فیلم قسمت اول (دریافت)

 

فیلم قسمت دوم (دریافت)

 

فیلم قسمت سوم (دریافت)

 

فیلم قسمت چهارم (دریافت)