اثر تکوینی ماه مبارک رمضان

استاد حسینی شاهرودی

 

اثر تکوینی ماه مبارک رمضان

11ـ3ـ1396

ماه مبارک رمضان حیثیت تکوینی دارد، چنان‌که همه موجودات عالم هستی حتی چیزهایی که به نظر ما می‌آید که موجودات اعتباری هستند، آن‌ها هم جنبه‌های تکوینی دارند.

بنابراین اولاً آثار ماه مبارک رمضان آثار تکوینی است، آن‌هم به جعل بسیط و ثانیاً در نتیجه ماه مبارک رمضان برای تمام موجودات عالم هستی دارای خیر و برکت است؛ اختصاص به مؤمنین، مسلمانان و موحدان ندارد. همچنان که خورشید که می‌تابد، برای همه می‌تابد، ماه مبارک رمضان هم که طلوع می‌کند و شروع می‌شود، برای همه این‌گونه هست؛ نه فقط برای روزه‌داران و مسلمان‌ها و کسانی که به قرآن و ماه رمضان و نزول قرآن اعتقاد دارند.

در این جهت استثناء ندارد و همه سهم دارند، لکن سهم هر کسی متناسب با قابلیت‌های اوست.

نه‌فقط ماه مبارک رمضان این‌گونه است، بلکه آیات قرآن، روایات، تمام اذکار و اوراد و تمام موجودات تکوینی بدون استثناء آثار، خیرات و برکات‌شان در اختیار این فرد و آن فرد نیست؛ اختیار به‌دست خدای متعال است، آن‌هم به جعل بسیط و تمام موجودات عالم هستی به اندازه استعداد و قابلیت خودشان استفاده می‌کنند.

فرمود «و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنین و ما یزید الظالمین الا خساراً»؛ همین آیات قرآن از همان حیثیتی که برای یک نفر عین برکت است، از همان حیثیت برای دیگری عین خسران و ضرر است. ماه مبارک رمضان هم همین‌گونه است.

بنابراین ماه مبارک رمضان که طلوع می‌کند تا به پایان برسد، در این عالم هستی کسی وجود ندارد که نسبتی با ماه مبارک رمضان نداشته باشد. البته کسانی که در عوالم دیگر مانند ملکوت و جبروت هستند، یک نسبت ثانوی بالعرض دارند. اما کسانی که نسبت استقلالی یا بالاصاله دارند، تمام تحت تأثیر ماه مبارک رمضان هستند. بنابراین همین طور که ماه مبارک رمضان می‌گذرد یا بر کمالات آن‌ها افزوده می‌شود یا کمالات وجودی آن‌ها پوشیده‌تر، پنهان‌تر، مکنون‌تر و مستورتر واقع می‌شود.

بر این اساس هرچه ماه مبارک رمضان بر کسانی که با این ماه و خیرات و برکات آن ـ که امر معنوی است ـ سنخیت و شباهت دارند، بگذرد، بر قابلیت‌های آن‌ها افزوده می‌شود و در معرض الطاف خاص و ویژه خدای متعال قرار می‌گیرند؛ عکس آن هم عکس خواهد بود.

 

صوت (دریافت)

 

فیلم (دریافت)