مبانی و اختلاف نظرات در مبنای رؤیت هلال

استاد حسینی شاهرودی

 

بحثی درباره مبانی و اختلاف نظرات در مبنای رؤیت هلال و اثبات اول ماه قمری 

 

1ـ بحثی درباره اختلاف نظرات در مبنای رؤیت هلال و اثبات اول ماه قمری

گزیده شرح اصول کافی ـ درس 20

 

صوت (دریافت)

 

2ـ گفتاری در مبانی رؤیت هلال و اثبات اول ماه قمری

گفتارهای ماه مبارک رمضان در نمازخانه سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی

1 آبان 1385

 

فیلم (دریافت)