انجام واجبات و ترک محرمات؛ وسیله اولین مرتبه دسترسی به امیرالمؤمنین علیه السلام

حسینی شاهرودی، طهور، غدیر، امیرالمؤمنین، امام علی، انجام واجبات و ترک محرمات

صوت

 

فیلم (دریافت)