(1) جایگاه خاندان پیامبر در عوالم هستی

 حسینی شاهرودی، طهور، تحریفات عاشورا

جلسه اول ـ 1/ 9/ 94 ـ شب یازدهم ماه صفر 1437

 

جایگاه خاندان پیامبر در عوالم هستی

آنچه در زیارت جامعه آمده، کف اعتقادات شیعه است

جایگاه خاندان پیامبر پیش از آفرینش و پیدایش کثرت: ظهور و تجلی خدای متعال بتمامه و به‌گونه بسیط

تمام عالم هستی از ازل تا ابد عبارت است از تجلیات خدای متعال

خاندان پیامبر چه کسانی هستند؟

خاندان پیامبر آیینه تمام نمای خدای متعال هستند

از حیث کمال بالفعل و جمال و جلال، تفاوت یافتن بین خدا و خاندان پیامبر ممکن نیست مگر به حقیقت و رقیقت؛ ربوبیت و عبودیت؛ اصالت و فرعیت؛ فقر و غنا

خاندان پیامبر به حکم طهارت ذاتی‌شان تنزل نیافته‌اند

اهمیت عرف زبان در انتساب صفات به خاندان پیامبر

ذکر خاطره‌ای از مرحوم قاضی در احترام به سادات

دروغ بستن به پیامبر و خاندان پیامبر از اعظم کبائر است

لعن ما بر قاتلان سیدالشهدا اخبار است نه انشاء

وجوب محبت خاندان پیامبر به‌خاطر اجر رسالت نیست، بلکه به‌خاطر شباهت تام و تمام آنان به پیامبر است

جایگاه خاندان پیامبر در عالم طبیعت؛ جایگاه محبوبیت برای همه انسان‌ها بالضروره و بالوجوب

  

صوت

 

فیلم (قسمت اول)

 

فیلم (قسمت دوم)

 

فیلم (قسمت سوم)

 

فیلم (قسمت چهارم)

 

فیلم (قسمت پنجم)