این مجموعه شامل گفتارها و بیاناتی است که به صورت مناسبتی توسط استاد محترم ایراد شده‌اند

(4) طرح‌های الهی برای وصول انسان به مقصد آفرینش

 حسینی شاهرودی، نقش نهضت کربلا در وصول به توحید

درس چهارم ـ 6/ 8/ 96

   

طرح‌های الهی برای وصول انسان به مقصد آفرینش

گفتیم: هدف از آفرینش تمام موجودات، بازگشت تفصیلی و اعتدالی موجودات به خدای متعال است که اسم دیگر آن رسیدن به مرتبه خلافت الهی است؛ خلافت الهی یعنی تمام اسماء، صفات و کمالات خدای متعال در موجودات اولاً ظهور پیدا کند و ثانیاً ظهور آن اعتدالی باشد و هیچ‌کدام بر دیگری برتری و غلبه نداشته باشد

ادامه مطلب...

(3) ویژگی‌های خلیفه الهی

 حسینی شاهرودی، نقش نهضت کربلا در وصول به توحید

درس سوم ـ 5/ 8/ 96

   

ویژگی‌های خلیفه الهی

خلاصه: آفرینش تمام موجودات در تمام مراتب عالم هستی هدف، غایت و پایان دارد؛ وصول به این هدف برای همه موجودات ضروری است و نرسیدن به هدف محال عقلی و تخلف‌ناپذیر است. البته در وصول به مقصد تفاوت‌هایی وجود دارد؛ مهم‌ترین حرف در آفرینش، حب ذاتی الهی به تفصیل اسمائش و نیز ضرورت ذاتی است؛ آفرینش از ابهام، اجمال و عدم تعین آغاز می‌شود و آرام آرام در تنزلات در مراتب فروتر به تفصیل می‌رسد و در جهان طبیعت اوج جزئیت است ولی در عین حال آفرینش همچنان ادامه دارد؛ حضور همه موجودات در عالم دیگر، شکل دیگر آفرینش است و در مراتب دیگر عوالم وجود ادامه آفرینش است؛ آفرینش در سیر نزول و صعود تکرار نیست و در عین جزئیت و تشخص، کلی می‌شود یعنی جامع جمیع کمالات همه موجودات دیگر؛ موجودات در عوالم دیگر به درجه‌ای از کلیت و تفصیل می‌رسند به‌گونه‌ای که تمام صفات خدای متعال به نحو اعتدال ظهور می‌کند که عبارت است از اعتدال وجودی

ادامه مطلب...

(2) آفرینش از ذاتیات خدای متعال است

 حسینی شاهرودی، نقش نهضت کربلا در وصول به توحید

درس دوم ـ 4/ 8/ 96

   

آفرینش از ذاتیات خدای متعال است

خلاصه جلسه گذشته: آفرینش عالم هستی در همه مراتب هدف، پایان و نتیجه‌ای دارد؛ همه موجودات از جمله انسان بدون استثناء باید به این هدف برسند و رسیدن به هدف تخلف‌پذیر و استثناء‌پذیر نیست؛ وصول به این هدف یا به اختیار است یا به اضطرار

ادامه مطلب...

(1) تحقق هدف خدای متعال از آفرینش ضروری و تخلف ناپذیر است

 حسینی شاهرودی، نقش نهضت کربلا در وصول به توحید

درس اول ـ 3/ 8/ 96

   

تحقق هدف خدای متعال از آفرینش ضروری و تخلف ناپذیر است

موضوع بحث نقش نهضت کربلا و شهادت امام حسین و یارانش علیهم الصلات و السلام در وصول به توحید و ظهور توحید است

ادامه مطلب...