کوی نیکنامان

کوی نیکنامان، دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی

از مهم‌ترین ابزارهای دستیابی به آرامش همه‌جانبه، برخورداری از معرفتی است که زمینه تماشای حقیقت را فراهم سازد.

چنین معرفتی را باید با حرکت در راهی که به حصول قطعی آن می‌انجامد، به دست آورد. عرفان عملی ـ که برخی از منازل آن در این کتاب آمده است ـ می‌تواند ما را در این راه کمکی بی‌همتا باشد.

برای مشاهده متن کتاب از طریق این لینک وارد شوید

شرح حکمت اشراق

 

حسینی شاهرودی، طهور، شرح حکمت اشراق

حکمت اشراق، فلسفه‌ای متمایز از سایر مکاتب فلسفی است که داوری‌های متفاوتی درباره‌ی آن انجام شده است. برخی آن را حکمت ذوقی دانسته‌‌اند که از طریق سلوک شخصی به‌دست آمده است، چنان‌که سهروردی بدان تصریح و صدر المتألهین بدان اشاره کرده است. برخی دیگر، آن را شایسته نام حکمت نیز ندانسته‌اند. 

برای مشاهده و مطالعه کتاب اینجا کلیک کنید

مقالات دیگر...

 1. آشنایی با عرفان اسلامی
 2. انسان شناسی از دیدگاه سیدحیدر آملی و افلوطین
 3. تعریف و خاستگاه دین
 4. شناسنامه و فهرست
 5. پیشگفتار
 6. مقدمه
 7. بخش یکم: عرفان نظری
 8. عرفان عملی (1): آداب
 9. عرفان عملی (2): مقامات
 10. عرفان عملی (3): احوال
 11. منابع
 12. آشنایی با عرفان اسلامی (فایل PDF)
 13. فهرست
 14. مقدمه
 15. پیشگفتار
 16. المقالة الاولی: فی النور و حقیقته و نورالانوار و ما یصدر منه أولاً
 17. المقالة الثانیة: فی ترتیب الوجود
 18. المقالة الثالثة فی کیفیة فعل نورالأنوار
 19. المقالة الرابعة فی تقسیم البرازخ و هیئاتها و ترکیباتها و بعض قواها
 20. المقالة الخامسة فی المعاد و النّبوّات و المنامات
 21. کتابنامه
 22. شرح حکمت اشراق (فایل PDF)
 23. پیشگفتار
 24. فصل یکم: کلیات
 25. فصل دوم: تعریف
 26. فصل سوم: خاستگاه دین
 27. منابع
 28. تعریف و خاستگاه دین (PDF)
 29. فهرست
 30. مقدمه
 31. فصل یکم، بخش یکم: مقدمات
 32. فصل یکم، بخش دوم: انسان پيش از طبيعت
 33. فصل یکم، بخش سوم، انسان در طبيعت
 34. فصل یکم، بخش چهارم: انسان پس از طبيعت
 35. فصل دوم، بخش يكم: مقدمات
 36. فصل دوم، بخش دوم: انسان پيش از طبيعت
 37. فصل دوم، بخش سوم: انسان در طبيعت
 38. فصل دوم، بخش چهارم: انسان پس از طبيعت
 39. فصل سوم، بخش اول: شباهت‌ها
 40. فصل سوم، بخش دوم: تفاوت‌ها
 41. فهرست منابع
 42. انسان شناسی از دیدگاه سیدحیدر آملی و افلوطین (نسخه PDF)
 43. فهرست
 44. پیشگفتار
 45. منزل نخست؛ بیداری
 46. منزل دوم؛ توبه
 47. منزل سوم؛ تفکر
 48. منزل چهارم؛ سکوت
 49. منزل پنجم؛ پرهيز از آزردن دل
 50. منزل ششم؛ دوستی