آشنایی با عرفان اسلامی (فایل PDF)

آشنایی با عرفان اسلامی، دکتر حسینی شاهرودی... آنگاه که پای در راه نهاد، حیرتی وصف‌ناپذیر او را فراگرفت.

می‌خواست از داده‌های جدلی و مغالطه‌آمیزی که جانش را قصد کرده بود، بگریزد.

ولی کجاست فانوسی که فرا راه خویش گیرد تا قدمی از این تارک‌خانه دور شود؟

اینک این فانوس ...

 

 

 

 

 

 

آشنایی با عرفان اسلامی، دکتر حسینی شاهرودی