کتابنامه

 

 

 

 

کتابنامه

ابراهیمی دینانی، غلام‌حسین، شعاع اندیشه و شهود در فلسلفه سهروردی، تهران، حکمت، 1364

ابوریان، محمد علی، مبانی فلسفه اشراق از دیدگاه سهروردی، ترجمه آریانپور، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1372

ابی‌مواهب، جمال‌الدین محمد، قوانین حکم‌الاشراق الی کافه الصوفیه بجمیع الآفاق، مکتب‌الکلیات الازهریة، 1961

اقبال لاهوری، محمد، سیر فلسفه در ایران، ترجمه آریانپور، تهران، امیرکبیر، 1357

امام، محمدکاظم، فلسفه در ایران باستان و مبانی حکمت اشراق، بنیاد نیکوکاری نوریانی، 1353

بتولی، محمد علی، با یونگ و سهروردی، مبانی فلسفی و عصب‌شناسی نظریه یونگ، تهران، موسسه اطلاعات، 1376

برنامقدم، محمد، درآمدی بر سیر فلسفه در ایران، تهران، جهان کتاب، 1356

پرتو ابوالقاسم، اندیشه‌های فلسفی ایران، تهران، اساطیر، 1373

تدین، عطاء‌الله، سهروردی، شیخ اشراق، مدیحه‌سرای نور، انتشارات تهران، 1377

حقیقت، عبدالرفیع، تاریخ علوم و فلسفه ایرانی، تهران، کومش، 1372

داناسرشت، اکبر، خلاصه افکار سهروردی و ملاصدرا، تهران، 1348

داوری، رضا، مقام فلسفه در تاریخ دوره اسلامی، نهضت زنان مسلمان، 1358

رضی، هاشم، حکمت خسروانی، تهران، بهجت، 1379

سجادی، سیدجعفر، شهاب‌الدین سهروردی و سیری در فلسفه اشراق، تهران، فلسفه، 1363

سعیدی، حسن، عرفان در حکمت اشراق، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1380

شاهکویی، محمدحسن، خرد عشق در تاریخ ایران، تهران، نشر نشانه، 1375

صیرفی، اکبر، تاریخ فلسفه اسلام، شرح حال سهروردی و ملاصدرا، تهران، علی‌جعفری، 1315

غالب، مصطفی، السهروردی، بیروت، مؤسسه عزالدین، 1402ق

فجر، محمد ابراهیم، درآمدی بر تفاوت دو فلسفه حکیم مشّایی و حکمت اشراق،مجید، 1375

کربن هانری، انسان نورانی در تصوف ایرانی، تهران، گلبان، 1379

کربن، هانری، روابط حکمت اشراق و فلسفه ایران، ترجمه احمد فردید، تهران، انجمن ایران شناسی، 1325

کربن، هانری، فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقی، تهران، توس، 1369

کیالی، سامی، السهروردی، قاهره دارالمعارف، 1959

فلسفه در ایران، مجموعه مقالات فلسفی، تهران، حکمت، 1358

معین، محمد، حکمت اشراق و فرهنگ ایران، تهران، 1329

نصر، سید حسین، سه حکیم مسلمان، تهران، فرانکلین، 1361

محمّد شریف نظام الدّین احمد بن هروی، انواریّه، (ترجمه و شرح حکمت اشراق) به کوشش حسین ضیائی، تهران، 1358ش

جان والبریج، قطب الدین شیرازی و علم الانوار در فلسفه اسلامی، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، ۱۳۷۴ش، ترجمه جواد قاسمی

سید یحیی یثربی، قلندر و قلعه، نشر قو، چاپ نهم، 1390