منزل سوم؛ تفکر

 

 

 

حال ما بايد اينك حال طالبي باشد كه گمشده دارد، چون بيدار گشته و توبه كرده‌ايم. در غير اين صورت دوباره بايد از اول شروع كنيم. بايد هم‌چون كسي باشيم كه عزيزترين دوستمان را گم كرده‌ايم. اولاً، پيوسته به دنبال يافتن نشاني از او باشيم؛ ثانياً، با يافتن اندك خبري و نشاني از او، فرصت از دست ندهيم، به بازي و بيهوده اشتغال نورزيم.