(9) نعمت‌های بهشتی حیّ متألّه‌اند

حسینی شاهرودی، ماه مبارک رمضان، دعا

 

 

صوت

 

فیلم قسمت اول (دریافت)

 

فیلم قسمت دوم (دریافت)

 

فیلم قسمت سوم (دریافت)

 

فیلم قسمت چهارم (دریافت)