فصل سوم، بخش اول: شباهت‌ها

 

 

 

فصل سوم: مقايسه آراي سيد با افلوطين

ديدگاه‌هاي سيد با افلوطين شباهت‌ها و تفاوت‌هايي دارد كه در دو بخش مطرح مي‌شود. بخش يكم مربوط به شباهت‌ها و بخش دوم مربوط به تفاوت‌ها خواهد بود.

 

بخش يكم: شباهت‌ها