فصل سوم، بخش اول: شباهت‌ها - 3ـ 1ـ 18ـ جايگاه ويژه هر يك از نفوس

3ـ 1ـ 18ـ جايگاه ويژه هر يك از نفوس

جايگاه ويژة هر يك از نفوس و تفاوت ذاتي آن‌ها از ديگر نقاط مشترك ميان آن دو است. سيد بر اساس تفاوت ذاتي ماهيّت‌ها، براي هر يك از موجودات جايگاهي را مي‌شناسد كه تخلّف از آن ناممكن است. افلوطين نيز چيزي شبيه آن را مطرح مي‌سازد. نفوس را داراي درجات يك و دو و سه و اين امر را يكي از علل تفاوت نفوس مي‌داند. (ر.ك. 8،3،4).(همين نوشتار، 1ـ2ـ11ـ1؛ 2ـ3ـ13ـ3).