فصل سوم، بخش اول: شباهت‌ها - 3ـ 1ـ 22ـ تفاوت انسان‌ها

3ـ 1ـ 22ـ تفاوت انسان‌ها

از نظر سيد با اين‌كه همه اسماء در وجود انسان ظهور دارند و بدين جهت بايد همه انسان‌ها با هم برابر باشند، ولي به خاطر تفاوت قابليّت‌ها، ظهور اسماء در انسان‌ها متفاوت است و برخي بر برخي ديگر غلبه دارند. به نظر افلوطين نيز يكي از علّت‌هاي تفاوت انسان‌ها در عين حال كه همة نيروها را دارند، اين است كه نيرويي كه در نفوس مختلف به فعليّت مي‌رسد، با ديگر نفوس تفاوت دارد؛ از اين‌رو، بر حسب نيرويي كه در هر يك از آن‌ها فعاليّت مي‌كند و مؤثر مي‌افتد با يكديگر فرق دارند. (ر.ك. 8،3،4).(ر.ك. همين نوشتار، 1ـ2ـ 8؛ 2ـ3ـ3).