فصل سوم، بخش اول: شباهت‌ها - 3ـ 1ـ 24ـ تفاوت انسان‌ها به جهت تفاوت بدن‌هاي آن‌ها

3ـ 1ـ 24ـ تفاوت انسان‌ها به جهت تفاوت بدن‌هاي آن‌ها

يكي از عوامل تفاوت نفوس با يكديگر از نظر افلوطين، تفاوت بدن‌ها و كالبدهاي آن‌هاست. (همان). اين نكته را مي‌توان با طهارت ذاتي و بدني انبياء و اولياء از ديدگاه عرفا، بلكه متكلّمان شيعه, همانند دانست. چه اين‌كه انبياء و اوصياي آن‌ها نه تنها از جنبة روحي هيچ‌گونه نقصي ندارند، بلكه از ناحية بدني نيز از كمترين نقص پيراسته‌اند، چنان‌كه فهم متعارف ياران امام صادق (ع) از وصيّتنامة آن حضرت همين‌گونه بود. انبياء و اولياء نه تنها روح و بدنشان پاك است، بلكه رحم‌ها و پشت‌هائي كه قرارگاه پيش از تولّدشان بوده، نيز از طهارت و پيراستگي كامل برخوردار بوده است؛ از اين‌رو، از پدراني كريم و والاتبار به مادراني پاك منتقل شده‌اند، تا پاي در جهان طبيعت نهاده‌اند. داشتن «اصلاب شامخ» و «ارحام پاك» از ويژگي‌هاي آنان است.

البته بايد گفت كه تفاوت نفوس معصومين (ع) ناشي از جهات فاعلي الهي است و تفاوت بدن‌ها و احوال بدن‌هاي آنان از تشخّصات نفوس مستكفية آنان متأخّر است و در احوال آن نفوس و تشخّصات آن‌ها تأثير ندارد.