فصل سوم، بخش اول: شباهت‌ها - 3ـ 1ـ 25ـ تفاوت ذاتي نفوس

3ـ 1ـ 25ـ تفاوت ذاتي نفوس

از نظر افلوطين، علاوه بر تفاوت بدن‌ها، تربيت و سرنوشت كه سبب تفاوت نفوس مي‌شود و ويژگي‌هاي ذاتي و دروني نفوس نيز عاملي براي تفاوت آن‌هاست. (ر.ك. 15،3،4). از نظر سيد نيز يكي از مهمترين تفاوت‌هاي نفوس، تفاوت ذاتي آن‌هاست. وي در بحث تفاوت ماهيّات، موجودات را در اولين تعيّن خود، صورت‌هاي علمي حق تعالي مي‌داند. اين صورت‌ها و وجودهاي علمي پيش از آن‌كه تنزّل يابند و به مراتب پايين‌تر فرود آيند، در ذات خويش با يكديگر تقاوت دارند. (ر.ك. نقد النقود، 201). (ر.ك. همين نوشتار، 2ـ4ـ1؛ 1ـ2ـ11ـ1).