فصل سوم، بخش اول: شباهت‌ها - 3ـ 1ـ 40ـ تفاوت مقاصد انسان‌ها

3ـ 1ـ 40ـ تفاوت مقاصد انسان‌ها

تفاوت نفوس در سير و حركت به سوي مقصد نهايي خود نيز از ديگر موارد مشترك ميان سيد و افلوطين است. از نظر سيد، انسان داراي سلوك اختياري است و در اين سلوك هر كسي به فراخور حال خود به مرتبه‌اي از كمال دست مي‌يابد. جمعي به كمال نهايي مي‌رسند و برخي به درجات فروتر از آن. (ر.ك. تفسير المحيط، ج 1، 7ـ264). افلوطين نيز بر همين باور است. به عقيدة وي نيز هر كس در سير و سلوك خويش به مقامي دست مي‌يابد، يكي «با عقل يگانه مي‌گردد؛ يكي به او نزديك مي‌شود و ديگري مي‌كوشد تا به او نزديك شود.» (ر.ك. 8،3،4). (ر.ك. همين نوشتار، 2ـ3ـ3؛1ـ3ـ 9ـ 3).