فصل سوم، بخش اول: شباهت‌ها - 3ـ 1ـ 5ـ نسبت قُرب و بعد او با موجودات

3ـ 1ـ 5ـ نسبت قُرب و بعد او با موجودات

ديگر نكته مشترك ميان آن دو نسبت قرب و بعد حق تعالي با اشياء است. او در عين حال كه با همه‌چيز و در همه‌چيز است و حضور همه‌جايي دارد، از همه‌چيز و همه كس دور است و در عين حال كه دور است، نزديك است. (4،9،6).نزديكي او به‌گونه‌اي نيست كه با دوري او ناسازگار باشد، چنان‌كه دوري او نيز به‌گونه‌اي نيست كه با نزديكي وي جمع نشود. به تعبير نصوص و ظواهر ديني، عالٍ في دنوّه و دان في علوّه. (ر.ك. همين نوشتار، 2ـ1ـ7ـ5؛ 1ـ2ـ10؛ 1ـ1ـ4).