فصل سوم، بخش اول: شباهت‌ها - 3ـ 1ـ 7ـ موجودات ظهور وجودند.

3ـ 1ـ 7ـ موجودات ظهور وجودند.

از نظر افلوطين، لاوجود، نوعي تصوير و ساية وجود است و حتّي فاصله‌اش با وجود بيش از فاصله سايه با موجود است. با توجه به اين ديدگاه كه برگرفته از انديشه‌هاي افلاطون است، (سوفيست، 250 به بعد).تمام جهان محسوس و همة تجربه‌هاي حسي و هر آن‌چه پيش از آن، با آن، پس از آن يا پديد آورندة آن است، لاوجودند. (ر.ك.3،8،1). اگرچه معدوم نيستند، ولي موجود هم نيستند و به تعبير ديگر، از حقيقت وجود بي‌بهره‌اند و ظهور و نمود وجودند و چنان‌كه پيشتر گفته شد، تصوير وجودند. سيد نيز (چنان‌كه در بحث وحدت وجود گفته شد، (همين نوشتار، 1ـ1ـ4، 2ـ3ـ14ـ1).به اين امر تصريح كرده است.