پيام استاد

به دوستان و سرورانی که در این مجموعه فعالیت می‌کنند سفارش می‌کنم که تنها پرسش‌های دینی را برای بنده ارسال نمایند و به‌هیچ وجه نامه‌های خصوصی را برای بنده نفرستند و بدان‌ها پاسخ ندهند به‌ویژه که برخی از آن‌ها آمیخته به کبر و غرور است و به هوس آلوده.