آثار

اراده از ديدگاه متكلمان و حكماء مسلمان

حسینی شاهرودی، طهور، اراده از ديدگاه متكلمان و حكمای مسلمان

بحث اراده رابطه نزديكي با فاعليت، قدرت، شر و حوزه‌هاي مربوط به آن دارد. به همين خاطر مي‌توان بسياري از مسائل مربوط به آن‌را در ذيل اين موضوعات يافت. حتي ممكن است كسي درباره اراده به‌طور ويژه سخني نگفته باشد ولي بتوان در ابواب مختلف، ديدگاه مربوط به آن‌را يافت.

 پیشگفتار:

بحث اراده رابطه نزديكي با فاعليت، قدرت، شر و حوزه‌هاي مربوط به آن دارد. به همين خاطر مي‌توان بسياري از مسائل مربوط به آن‌را در ذيل اين موضوعات يافت. حتي ممكن است كسي درباره اراده به‌طور ويژه سخني نگفته باشد ولي بتوان در ابواب مختلف، ديدگاه مربوط به آن‌را يافت.

ادامه مطلب...

کثرت گرایی دینی در بوته ی نقد

اشاره
كثرت‏گرايي ديني، دست‌كم دو ديدگاه مهم و وابسته به هم دارد؛ نخست تعدد اديان و آن‌گاه تعدد قرائت‌هاي يك دين. هر يك از آن دو، مدّعياتي دارد كه به‌شدت نقد‏پذير است. آن‌چه در اين نوشتار مورد توجه قرار مي‏گيرد، نقد و بررسي ديدگاه نخست، آن‌هم بر اساس آن‌چه در مقاله‌ي‏ ششم از كتاب فلسفه‏ دين نوشته‌ي‏ «كيث. اي. ياندل» آمده است، مي‏باشد.

ادامه مطلب...