مهم‌ترین برکت نهضت امام خمینی

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

نجات ملت از عبادت طاغوت؛ مهم‌ترین برکت نهضت امام خمینی

گزیده شرح اصول کافی ـ درس 46

 صوت