(25) آمده‌ایم که دعا کنیم؛ کوتاه آمدن معنا ندارد

حسینی شاهرودی

صوت (دریافت)

 

فیلم قسمت اول (دریافت)

 

فیلم قسمت دوم (دریافت)

 

فیلم قسمت سوم (دریافت)

 

فیلم قسمت چهارم (دریافت)