مقدمه

 

 

 

اين مقدمه داراي چهار بخش است. دو بخش نخست آن مربوط به سيد و دو بخش بعدي آن مربوط به افلوطين است. در بخش يكم، نخست شرح حال كوتاهي از سيد ارائه و در بخش دوم مهمترين عناوين و مباحث مربوط به آراء و انديشه‌هاي وي كه به انسان‌شناسي مربوط است، مطرح مي‌شود. بخش سوم، شرح حال كوتاهي از افلوطين و در بخش چهارم مهمترين آراء وي در زمينة انسان‌شناسي بطور مختصر ارائه خواهد شد.([1])