فصل دوم، بخش دوم: انسان پيش از طبيعت

 

 

 

بخش دوم: انسان پيش از طبيعت

از آن‌جا كه مراتب فرودين هستي، صورت مراتب فرازين آن است و انفكاك آن‌ها از اصل خويش ناممكن است، بنابراين، آن‌چه كه در مرتبة فرودين هست، در مرتبة بالاتر نيز هست، پس انسان اگرچه در طبيعت است، در مرتبة پيش از طبيعت هم هست. در اين بخش به آن‌چه كه به بودن انسان در مرتبة پيشتر ارتباط دارد مي‌پردازيم.