انسان شناسی از دیدگاه سیدحیدر آملی و افلوطین (نسخه PDF)

حسینی شاهرودی، طهور، انسان شناسی از دیدگاه سیدحیدر آملی و افلوطین

انسان شناسی از دیدگاه سیدحیدر آملی و افلوطین، رساله پژوهشی برای اخذ درجه دکتری فلسفه و عرفان تطبیقی است که توسط استاد به رشته تحریر در آمده است.

رساله حاضر از يك مقدمه و سه فصل تشكيل شده است. در مقدمه به زندگي‌نامه كوتاهي از سيد و افلوطين و سپس خلاصه‌اي از ديدگاه‌هاي آنان مطرح شده است.

در فصل اول و دوم و در چهار بخش تحت عنوان مقدمات، انسان پيش از طبيعت، انسان در طبيعت و انسان پس از طبيعت به مهمترين مسايلي مي‌پردازد كه در انسان‌شناسي از ديدگاه آن‌ها اهميت دارد، ولي به‌طور مستقيم از مسايل مربوط به انسان نيست. مانند توحيد، مراتب هستي، پيدايش كثرت و مانند اين‌ها. بخش دوم عبارت است از مسايل مربوط به انسان پيش از ورود به عالم طبيعت همچون جايگاه انسان در عالم عقل، مراتب او، تفاوت ذاتي، علت هبوط، تجرّد نفس، نياز به بدن و مانند اين‌ها. بخش سوم به مسايل مربوط به طبيعت مانند جامعيت، اختيار، شرور، نياز به نبوت، سعادت و غير از آن و بخش چهارم به مسايل مربوط به نفوس در مسير بازگشت به وحدت، بقاي آن‌ها، معاد و عوالم پس از طبيعت مي‌پردازد.

در فصل سوم كه به مقايسه آراي آن دو اختصاص يافته است، در يك بخش به نقاط مشترك ميان آن دو مانند وحدت شخصي وجود، ظهور در عين بطون، ازليّت، وحدت نفس در عين كثرت آن، مقصد نهايي و مانند اين‌ها و در بخش ديگر به مهمترين تفاوت‌هاي آن‌ها همچون صبغه ديني، توحيد، جايگاه انسان، نبوت، ولايت، معاد و تناسخ مي‌پردازد.