مقام ضمانت حضرت رضا صلوات الله و سلامه علیه

 

ضامن آهو و مقام ضمانت حضرت رضا صلوات الله و سلامه علیه

 

 

اصل این‌که چنین چیزی [ضمانت آهو از جانب حضرت رضا علیه السلام] ممکن است، در این تردیدی نیست.

دوم این‌که؛ مقام امام رضا علیه الصلات و السلام به‌خاطر رضا بودن، یعنی ظهور رضا، مقام ضمانت است. در این هم تردیدی نیست.

یعنی همه گذشتگان و آیندگان را چه نزد خدا، چه نزد انبیا و اولیا، خودِ خاندان پیامبر را امام رضا علیه الصلات و السلام باید ضمانت کند. تمام کسانی که می‌خواهند به رضا برسند، باید از طریق امام رضا علیه الصلات و السلام برسند. در این تردیدی نیست.

اما این‌که آن اتفاق در تاریخ افتاده یا نیفتاده، امر بعیدی نیست. در بین حیوانات مخصوصاً در عصر و زمان ما هم گاهی پیدا می‌شود که مثلاً می‌خواهند حیوانی را ذبح کنند، می‌رود پیش یک آدم حسابی می‌ایستد. گاهی پیش می‌آید که مثلاً یک گوسفند را می‌خواهند ذبح کنند، از دست آدمی که چاقو به دست دارد فرار می‌کند و می‌رود پیش یک آدم دیگر می‌ایستد. لکن نه این می‌فهمد که او چه می‌گوید و نه او می‌تواند چیزی بگوید. در برخی از موارد هست که راه برای فرار ندارند مخصوصاً بزها اگر بتوانند فرار می‌کنند، اما گاهی می‌ایستد و به قصاب نگاه می‌کند. در این نگاه خیلی چیزهاست. لکن نه قصاب متوجه می‌شود و نه دیگران.

بنابراین سند آن نقل تاریخی را نمی‌دانم چگونه است ولی مرتبه ضمانت از امام رضاست.

 

دریافت صوت