(29) او غنای محض و ما فقر محض؛ اگر این دو نباشد، عبادت معنا ندارد

حسینی شاهرودی

 

صوت (دریافت)

 

فیلم قسمت اول (دریافت)

 

فیلم قسمت دوم (دریافت)

 

فیلم قسمت سوم (دریافت)

 

فیلم قسمت چهارم (دریافت)