(1) جایگاه عقل در معارف دینی و فقه شیعه

حسینی شاهرودی، سيد مرتضي حسینی شاهرودی، طهور، دین و عقلانیت، Hosseini Shahroodi،Morteza Hosseini Shahrudi, Shahroodi، جایگاه عقل در معارف دینی

12/ 9/ 93 ـ 10 صفر 1436

جایگاه عقل در حوزه‌های معارف، اخلاق و فقه از منابع دینی

اعتیار عقل در مسایل عبادی چه اندازه است؟ آیا می‌تواند به تأسیس احکام عبادی اقدام کند و احکام عبادی را استنباط کند؟

عناوین بحث:

        جایگاه عقل در فقه شیعه و در احکام تأسیسی و غیرتأسیسی (عقلی و غیر عقلایی)

        ملاک‌های احکام

        بررسی روایات نافی عقل

        آیا ملاکات احکام را ما دریافته‌ایم؟

        آیا ضرورت دارد که ملاکات احکام را دریابیم؟

        میزان توانایی عقل در تصرف در نصوص

        بیان نظریات در این خصوص (4 نظریه)

        1ـ عقل فقط در حوزه حس توانایی ورود دارد. 2ـ حجیت عقل در آراء محموده و مشهورات منطقی 3ـ حجیت مشروط دارد 4ـ عقل حجیت بی اندازه دارد به شرطی که برهانی یا عقلی باشد

مقدمه:

        اهمیت عقل از نگاه دینی و روایات و نقش آن در تکامل انسان و عمق و ژرفای عبادات انسان

        میزان دخالت عقل پیامبر و امامان در امور دینی و عبادی و کشف و استنباط مرادات الهی

        اهمیت و جایگاه عقل در روایات

        1ـ عقل محبوب‌ترین آفریده خدای متعال

 

صوت

 

فیلم (قسمت اول)

 

فیلم (قسمت دوم)

 

فیلم (قسمت سوم)