شناسنامه و فهرست

بسم الله الرحمن الرحیم

 آشنایی با عرفان اسلامی

حجت الاسلام و المسلمين

دكتر سيدمرتضى حسينى شاهرودي
عضو هيئت علمى دانشگاه فردوسى مشهد
1384

ادامه مطلب...

پیشگفتار

اديان از بخشهاى متعددى تشکيل مى شوندکه هر بخشى از آن به راهنمايى يکى از ابعاد مختلف وجود انسان مى پردازد و از آنجا که ابعاد وجود انسان را مى توان در دو بخش نظرى و عملى جاى داد، دين نيز از دو بخش نظرى و عملى تشکيل مى گردد. بخش نظرى آن به ساحت هستى شناسى، جهان شناسى، انسان شناسى، غايت شناسى و معرفت شناسى و بخش عملى آن به انگيزه شناسى، رفتارشناسى و برآيند شناسى مى پردازد.

ادامه مطلب...