(12) باطن عمل، عبارت است از فهم و معرفت

حسینی شاهرودی، طهور، دین و عقلانیت

28 /9 /93 ـ شب 27 صفر 1436

ادامه بررسی سخنان شیخ انصاری در حجیت عقل در منبع بودن احکام

ارایه و بررسی روایاتی که شیخ انصاری و اخباریان در رد حجیت عقل بدان استناد جسته‌اند

مراتب و چگونگی متابعت و همراهی امام و ولی خدا

اقتدا به ولی معصوم در افکار و اندیشه‌ها کار بسیار شاق و سختی است

باطن عمل، عبارت است از فهم و معرفت

بهترین و سخت‌ترین حوزه تولی و همراهی امام، حوزه اعتقادی است و سهل‌ترین آن حوزه اعمال است

عصمت انبیا، ضرورت عقلی و خطا برای آن‌ها امتناع عقلی دارد، مانند فرض وجود شریک الباری

اگر ـ بر فرض ـ خطا برای انبیا محتمل و ممکن باشد، نبوت و ولایت قابل اثبات نیست.

پیامبر و امامی که معصوم نباشد، تناقض است

برآیند این روایات در بیان شیخ انصاری این است که تنها اطاعت از اوامر و احکامی لازم است که از معصومین به ما رسیده است

محور استدلال اخباریان آن است که وساطت معصوم را نباید نادیده گرفت

بررسی استدلال اخباریان مبنی بر اینکه وساطت امام معصوم شرط سعادت است

حق مطلب آن است که روایات به نحو مطلق وساطت را اثبات نمی‌کند

روایاتی که ظاهر هستند، نمی‌توانند حجیت ظهورات را اثبات کنند و روایاتی که نص باشند، می‌توانند ظهورات را اثبات کنند.

می‌شود مؤمن به درجه‌ای از ایمان برسد که به مصونیت دست یابد؛ بلکه چنین چیزی ضرورت دارد

ابلیس چون مصونیت ندارد، یک خطا باعث سقوط او شده است

روایات ذکر شده ظهور غیرمعارض ندارند

بررسی دسته‌ای دیگر از روایات صریح در این باره که با عقل نمی‌توان دین را یافت و شناخت

1ـ ان دین الله لا یصاب بالعقول

2ـ انه لا شیئ ابعد عن دین الله من عقول الناس

تشابه فقه مدنی و اجتماعی در کشور ما و دیگر کشورها، نشانه قابلیت دست‌یابی به احکام به‌واسطه عقل است

 

صوت

 

فیلم (قسمت اول)

 

فیلم (قسمت دوم)

 

فیلم (قسمت سوم)

 

فیلم (قسمت چهارم)

 

فیلم (قسمت پنجم)

 

فیلم (قسمت ششم)